ปรับสีเว็บปกติ

WISHES COME TRUE

การพกพาความเชื่อและพาตัวเองเดินทางไปสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ เพื่อกราบไหว้พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิรวมถึงการกราบไหว้เพื่อขอพรรวมถึงโชคลาภตามเรื่องเล่าและความเชื่อของแต่ละบุคคล อาจจะเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการไปยังสถานที่นั้นๆ 

แต่ความสุขใจที่ได้รับจริงๆ จากการไปกราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิก็คือความสุขกายสบายใจ 10 สถานที่ที่ถูกคัดเลือกมาภายใต้เหตุผลสองข้อ คือ หนึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่น่าเคารพนับถือ และหากมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดนั้นๆควรแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเหตุผลข้อที่สอง คือ การบนบาน ขอพรนั่นเอง

10 สถานที่ต่อไปนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับการขอพรที่แตกต่างกันไป ไหนๆ ก็ไปถึงที่แล้วลองทำตามความเชื่อที่ปฎิบัติกันมา ถ้าเกิดได้ตามที่ขอก็มีเฮ แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่หวังก็สุขใจที่ได้ไปทำบุญ

ปรับขนาด